محمد صادقی

محمد صادقی

نام و نام خانوادگی : محمد صادقی نام مستعار:حه‌مه‌ باوریز محل تولد :باوریز (سنندج) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1366.07.23 محل و نحوه جانباختن: چم شار (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

محمد پیروزی

محمد پیروزی

نام و نام خانوادگی : محمد پیروزی نام مستعار:حمه مزناوی محل تولد :مزناوی (سردشت) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1366.05.14 محل و نحوه جانباختن: اطراف سردشت . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :

محمد کریمی

محمد کریمی

نام و نام خانوادگی : محمد کریمی نام مستعار:محمد سپی بن محل تولد :سپی بن (سنندج) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1366.04.19 محل و نحوه جانباختن: اویهنگ (سنندج) . کمین نیروهای رژیم زندگی نامه :

فایق حیدری

فایق حیدری

نام و نام خانوادگی : فایق حیدری نام مستعار:فایق کانی کو محل تولد :کانی کو (دیواندره) تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1366.07.21 محل و نحوه جانباختن: بس (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

فایق کریمی

فایق کریمی

نام و نام خانوادگی : فایق کریمی نام مستعار:فرزاد سنه محل تولد :چتان (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1366.05.04 محل و نحوه جانباختن: اطراف بیساران (سنندج) . مقابله با تهاجم مشترک نیروهای رژیم و حزب دمکرات زندگی نامه :

فتاح درویشی

فتاح درویشی

نام و نام خانوادگی : فتاح درویشی نام مستعار:فتاح میراوا محل تولد :میرآوا (بوکان) تاریخ تولد : 1346 تاریخ جانباختن :1366.05.16 محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . مقابله با تهاجم گسترده رژیم زندگی نامه :

فتح الله کرمی

فتح الله کرمی

نام و نام خانوادگی : فتح الله کرمی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1366.12.26/27 محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

فرزاد محمدی

فرزاد محمدی

نام و نام خانوادگی : فرزاد محمدی نام مستعار:ندارد محل تولد :کرمانشاه تاریخ تولد : 1349 تاریخ جانباختن :1366.12.26/27 محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :