توفیق محمودی

توفیق محمودی

نام و نام خانوادگی : توفیق محمودی نام مستعار : ندارد محل تولد : گزان سفلی تاریخ تولد :01-01-1344 تاریخ جانباختن: 22-07-1364 محل و نحوه جانباختن : روستای هانگلان (سنندج) – ترور بعد از درگیری لفظی با یکی از مزدوران رژیم

یدالله آمانی

نام و نام خانوادگی : یدالله آمانی نام مستعار:یه‌دێ محل تولد :پیرمغار (کامیاران) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.08.18 محل و نحوه جانباختن: چم شار (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

یدالله خضری

یدالله خضری

نام و نام خانوادگی : یدالله خضری نام مستعار:هاشم بیساران محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1364.03.28 محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

یونس مصطفایی

یونس مصطفایی

نام و نام خانوادگی : یونس مصطفایی نام مستعار:ندارد محل تولد :پیریونس فیض الابگی (سقز) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1364.09.09 محل و نحوه جانباختن: پیریونس (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

هوشنگ مقبلی

نام و نام خانوادگی : هوشنگ مقبلی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1364.08.23 محل و نحوه جانباختن: قازلیان (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

پرشنگ رستم گرجی

پرشنگ رستم گرجی

نام و نام خانوادگی : پرشنگ رستم گرجی نام مستعار:ارغوان محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1344.02.06 تاریخ جانباختن :1364.06.11 محل و نحوه جانباختن: گلین (کامیاران) . درهم شکستن محاصره نیروهای رژیم و کمین نیروهای حزب دمکرات زندگی نامه :

کریم امانی

کریم امانی

نام و نام خانوادگی : کریم امانی نام مستعار:کریم بزوش محل تولد :سویسه (کامیاران) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1364.02.18 محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات زندگی نامه :