کمال رسولپور

کمال رسولپور

نام و نام خانوادگی : کمال رسولپور نام مستعار:ندارد محل تولد :پیریونس فیض الابیگی (سقز) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.09.09 محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

ناسکه فتحی

ناسکه فتحی

نام و نام خانوادگی : ناسکه فتحی نام مستعار:گلاله محل تولد :كه‌چه‌گومه‌د‌ (دیواندره) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.01.11 محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :

ناصر صفری

ناصر صفری

نام و نام خانوادگی : ناصر صفری نام مستعار:ناصر رشیدئاوا محل تولد :رشیدئاوا (دیواندره) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1364.01.11 محل و نحوه جانباختن: سرشیو (سقز) . تیرباران توسط حزب دمکرات زندگی نامه :

ناصر کریمی

ناصر کریمی

نام و نام خانوادگی : ناصر کریمی نام مستعار:دکتر ایرج محل تولد :بیار (کامیاران) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1364.05.23 محل و نحوه جانباختن: زویران (مریوان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

نبی مرادی

نبی مرادی

نام و نام خانوادگی : نبی مرادی نام مستعار:ستار محل تولد :دیواندره تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1364.01.11 محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :

هوشنگ مقبلی

نام و نام خانوادگی : هوشنگ مقبلی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1364.08.23 محل و نحوه جانباختن: قازلیان (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :