گلریز قبادی

گلریز قبادی

نام و نام خانوادگی : گلریز قبادی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1330 تاریخ جانباختن :1358.01.09 محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا

محمود بالکی

نام و نام خانوادگی : محمود بالکی نام مستعار:ندارد محل تولد :بالک (مریوان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.04.23 محل و نحوه جانباختن: مریوان . تصرف مقر پاسداران و مزدوران محلی زندگی نامه :

کمال رحیمی

نام و نام خانوادگی : کمال رحیمی نام مستعار:ندارد محل تولد :منطقه مهاباد تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.08 محل و نحوه جانباختن: شهر مهاباد . تیرباران در پادگان این شهر زندگی نامه :

مظفر رحیمی

نام و نام خانوادگی : مظفر رحیمی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.03 محل و نحوه جانباختن: هوادار کومله که در خرداد ماه اعدام شد. زندگی نامه :

ناصر سلیمی

ناصر سلیمی

نام و نام خانوادگی : ناصر سلیمی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.06.05 محل و نحوه جانباختن: فرودگاه سنندج (گریزه) . در حادثه فرودگاه سنندج به دستور خلخالی اعدام شد زندگی نامه :

یدالله نصرتی

نام و نام خانوادگی : یدالله نصرتی نام مستعار:صدیق محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :1358.11.10 محل و نحوه جانباختن: کامیاران . دفاع از شهر در برابر یورش نظامی جمهوری اسلامی زندگی نامه :