عثمان فرمان

عثمان فرمان

نام و نام خانوادگی : عثمان فرمان نام مستعار:ندارد محل تولد :وله‌ژیر (مریوان) تاریخ تولد : 1347 تاریخ جانباختن :1374.03.12 محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم زندگی نامه :

عثمان کیانی

عثمان کیانی

نام و نام خانوادگی : عثمان کیانی نام مستعار:ندارد محل تولد :ده‌رزیان (مریوان) تاریخ تولد : 1348 تاریخ جانباختن :1374.03.12 محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط عوامل رژیم زندگی نامه :