امیر بایاب

نام و نام خانوادگی : امیر بایاب نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1371.11.12 محل و نحوه جانباختن: سلیمانی . ترور توسط جمهوری اسلامی زندگی نامه :