فایق سقزی

فایق سقزی

نام و نام خانوادگی : فایق سقزی نام مستعار:ندارد محل تولد :گزان (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1382.07.27 محل و نحوه جانباختن: جاده (سنندج . مریوان) زندگی نامه :