ابراهیم نگهداری
|

ابراهیم نگهداری

نام و نام خانوادگی : ابراهیم نگهداری نام مستعار : ندارد محل تولد : روستای پنیران (کامیاران) تاریخ تولد :؟ تاریخ جانباختن: 25-8-1359 محل و نحوه جانباختن : روستای خامسان – مقابلە با حلقە محاصرەی دشمن

وفا سهامی

نام و نام خانوادگی : وفا سهامی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1328 تاریخ جانباختن :1359.08.22 محل و نحوه جانباختن: محموه (نزدیک دیوانده) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

ناصر محمدی

ناصر محمدی

نام و نام خانوادگی : ناصر محمدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.02.04 محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان زندگی نامه :

نبی نادری

نام و نام خانوادگی : نبی نادری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.05.09 محل و نحوه جانباختن: گاران (مریوان) . عملیات تعرضی پیشمرگان زندگی نامه :

کمال صلواتی

کمال صلواتی

نام و نام خانوادگی : کمال صلواتی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1359.12.27 محل و نحوه جانباختن: اسد آباد (کامیاران) . هنگام انفجار مین در مقر زندگی نامه :

نوروز گنجی

نوروز گنجی

نام و نام خانوادگی : نوروز گنجی نام مستعار:فایق محل تولد :سنه تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.04.24 محل و نحوه جانباختن: روانسر . تعرض پیشمرگان به مقر پاسداران زندگی نامه :

یحیی رحمانی

یحیی رحمانی

نام و نام خانوادگی : یحیی رحمانی نام مستعار:یحیی خیاط محل تولد :زلکه (سنندج) تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1359.03.08 محل و نحوه جانباختن: دکل قلیچیان (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :