علی اصغر مهتدی
| |

علی اصغر مهتدی

نام و نام خانوادگی : علی اصغر مهتدی نام مستعار: اصغر کامیاران محل تولدکامیاران تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1366 محل و نحوه جانباختن:5 کیلومتری شهر مریوان – درگیری با نیروهای رژیم

یحیی امامقلی

یحیی امامقلی

نام و نام خانوادگی : یحیی امامقلی نام مستعار:فرهاد ماموخ محل تولد :ماموخ (سنندج) تاریخ تولد : 1347 تاریخ جانباختن :1366.03.13 محل و نحوه جانباختن: چور و ننه (سنندج) . تارومار کردن دو گروه ضربت رژیم زندگی نامه :

یحیی حسینی

یحیی حسینی

نام و نام خانوادگی : یحیی حسینی نام مستعار:ندارد محل تولد :قالوجە (دیواندره) تاریخ تولد : 1349 تاریخ جانباختن :1366.06.10 محل و نحوه جانباختن: سەولە (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

یوسف ستارزاده

یوسف ستارزاده

نام و نام خانوادگی : یوسف ستارزاده نام مستعار:بابک محل تولد :تبریز تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1366.05.04 محل و نحوه جانباختن: بیساران (سنندج) . مقابله با تهاجم مشترک نیروهای رژیم و حزب دمکرات زندگی نامه :

ناصر دادفر

ناصر دادفر

نام و نام خانوادگی : ناصر دادفر نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1366.02.26 محل و نحوه جانباختن: کنده سوره (بانه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

نامق کریمی

نامق کریمی

نام و نام خانوادگی : نامق کریمی نام مستعار:ندارد محل تولد :چتان (سنندج) تاریخ تولد : 1348 تاریخ جانباختن :1366.12.26/27 محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

یدالله حبیبی

یدالله حبیبی

نام و نام خانوادگی : یدالله حبیبی نام مستعار:ندارد محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1347 تاریخ جانباختن :اسفند 1366 محل و نحوه جانباختن: ژاورود (سنندج) . توسط نیروهای رژیم تیرباران شد زندگی نامه :