مصطفی نصری

مصطفی نصری

نام و نام خانوادگی : مصطفی نصری نام مستعار:مصطفی اویهنگ محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1366.06.05 محل و نحوه جانباختن: نوار مرزی ایران و عراق . انفجار مین زندگی نامه :

منصور آقایی

منصور آقایی

نام و نام خانوادگی : منصور آقایی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1366.12.26/27 محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

محسن فرومند

محسن فرومند

نام و نام خانوادگی : محسن فرومند نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :1366.02.17 محل و نحوه جانباختن: تنگه باخ (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

نادر سلیمانی

نادر سلیمانی

نام و نام خانوادگی : نادر سلیمانی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1366.12.26/27 محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

نادر صبا

نادر صبا

نام و نام خانوادگی : نادر صبا نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1346 تاریخ جانباختن :1366.12.26/27 محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :