هوشنگ عربی

هوشنگ عربی

نام و نام خانوادگی : هوشنگ عربی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1366.04.22 محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

کریم شاکری

کریم شاکری

نام و نام خانوادگی : کریم شاکری نام مستعار:حسن لر محل تولد :خرم آباد تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1366.07.02 محل و نحوه جانباختن: اردوگاه چناره (کردستان عراق) . حادثه ناگوار زندگی نامه :

کریم فتحی

کریم فتحی

نام و نام خانوادگی : کریم فتحی نام مستعار:ندارد محل تولد :بانه تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1366.03.05 محل و نحوه جانباختن: ساوان (بانه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

محمود صمدی

محمود صمدی

نام و نام خانوادگی : محمود صمدی نام مستعار:محمود افراسیاو محل تولد :افراسیاب تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1366.12.26/27 محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

مصطفی نصری

مصطفی نصری

نام و نام خانوادگی : مصطفی نصری نام مستعار:مصطفی اویهنگ محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1366.06.05 محل و نحوه جانباختن: نوار مرزی ایران و عراق . انفجار مین زندگی نامه :

منصور آقایی

منصور آقایی

نام و نام خانوادگی : منصور آقایی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1366.12.26/27 محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :