ناصر لطفی

ناصر لطفی

نام و نام خانوادگی : ناصر لطفی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1360.12.25 محل و نحوه جانباختن: دولاب (کامیاران) . در جریان تصرف پایگاهای رژیم زندگی نامه :

یدالله عبدی

یدالله عبدی

نام و نام خانوادگی : یدالله عبدی نام مستعار:ندارد محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1360.02.05 محل و نحوه جانباختن: اویهنگ (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

کاظم خورشیدی

نام و نام خانوادگی : کاظم خورشیدی نام مستعار:ندارد محل تولد :یمینان (کامیاران) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1360.12.25 محل و نحوه جانباختن: دولاب کامیاران . تصرف پایگاه رژیم زندگی نامه :