ناصر پیشکار

ناصر پیشکار

نام و نام خانوادگی : ناصر پیشکار نام مستعار:ندارد محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : 1333 تاریخ جانباختن :1360.10.30 محل و نحوه جانباختن: زندان دیزل آباد (کرمانشاه) . تیرباران زندگی نامه :

یدالله خاطری

نام و نام خانوادگی : یدالله خاطری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1360.05.31 محل و نحوه جانباختن: کامیاران . مقابله با حمله مشترک حزب دمکرات و افراد رزگاری زندگی نامه :

نصرالله

نام و نام خانوادگی : نصرالله نام مستعار:ندارد محل تولد :نشور (کامیاران) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :تیرماه 1360 محل و نحوه جانباختن: نشور (کامیاران) . تیرباران توسط عوامل رژیم زندگی نامه :

کریم فتاحی

کریم فتاحی

نام و نام خانوادگی : کریم فتاحی نام مستعار:ندارد محل تولد :علی آباد (نقده) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1360.18.18 محل و نحوه جانباختن: بایزآوی (اشنویه) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

ناصر لطفی

ناصر لطفی

نام و نام خانوادگی : ناصر لطفی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1341 تاریخ جانباختن :1360.12.25 محل و نحوه جانباختن: دولاب (کامیاران) . در جریان تصرف پایگاهای رژیم زندگی نامه :