یداللە اسکندری
|

یداللە اسکندری

نام و نام خانوادگی : یدالله اسکندری نام مستعار: ئیسکەندر عەسر ئاوا محل تولد :عصر آباد – کامیاران تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1-2-1362 محل و نحوه جانباختن:  تازە آباد – سنندج . درگیری با نیروهای رژیم

نعمت سفاحی

نعمت سفاحی

نام و نام خانوادگی : نعمت سفاحی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361 محل و نحوه جانباختن: منطقه آلان (سردشت) . درگیری با نیروهای جمهوری اسلامی زندگی نامه :

رضا

نام و نام خانوادگی : رضا نام مستعار:ندارد محل تولد :قره‌وڵ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361 محل و نحوه جانباختن: هه‌وه‌تو(دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

کریم سوری

کریم سوری

نام و نام خانوادگی : کریم سوری نام مستعار:ندارد محل تولد :قوڕەبەراز (بوکان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.09.03 محل و نحوه جانباختن: تازه قلا (بوکان) . انفجار مین در مقر پیشمرگان زندگی نامه :

کمال فدوی

کمال فدوی

نام و نام خانوادگی : کمال فدوی نام مستعار:ندارد محل تولد : سنندج تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.06.10 محل و نحوه جانباختن: غرق شدن در آب . رامسر (شمال ایران) زندگی نامه :

یاور

نام و نام خانوادگی : یاور نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.12.19 محل و نحوه جانباختن: به‌رده‌سپی(ارومیه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :