یاور

نام و نام خانوادگی : یاور نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.12.19 محل و نحوه جانباختن: به‌رده‌سپی(ارومیه) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

یحیی قادری

یحیی قادری

نام و نام خانوادگی : یحیی قادری نام مستعار:ندارد محل تولد :ایرانشاه (سقز) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1361.08.16 محل و نحوه جانباختن: گردیکلان (سقز) . تعرض به پایگاه نیروهای رژیم زندگی نامه :

کریم خسروی

نام و نام خانوادگی : کریم خسروی نام مستعار:ندارد محل تولد :کهریزه (مهاباد) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1361.12.19 محل و نحوه جانباختن: کهریزه (مهاباد) . تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :

مناف بدیعی

مناف بدیعی

نام و نام خانوادگی : مناف بدیعی نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1361.09.03 محل و نحوه جانباختن: تازه قلا (بوکان) . انفجار مین در مقر پیشمرگان زندگی نامه :