کمال علیار

کمال علیار

نام و نام خانوادگی : کمال علیار نام مستعار:ندارد محل تولد :وشتپه (بوکان) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1363.03.07 محل و نحوه جانباختن: گاوشله (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

یحیی ایرجی

یحیی ایرجی

نام و نام خانوادگی : یحیی ایرجی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1363.03.25 محل و نحوه جانباختن: قروچای () . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :