احمد امیری

احمد امیری

نام و نام خانوادگی : احمد امیری نام مستعار:صادق چاوکال محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1369.09.12 محل و نحوه جانباختن: یکی از زندانهای رژیم . اعدام زندگی نامه :