کمال اسماعیلی

کمال اسماعیلی

نام و نام خانوادگی : کمال اسماعیلی نام مستعار:دکتر رحمت محل تولد :باوریز (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1366.12.26/27 محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

صدیق مرادی

نام و نام خانوادگی : صدیق مرادی نام مستعار:صدیق گەونتو محل تولد :گەونتو (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1366.12.26/27 محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :