محمود بالکی

نام و نام خانوادگی : محمود بالکی نام مستعار:ندارد محل تولد :بالک (مریوان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.04.23 محل و نحوه جانباختن: مریوان . تصرف مقر پاسداران و مزدوران محلی زندگی نامه :

علی اصغر شیروانی

نام و نام خانوادگی : علی اصغر شیروانی نام مستعار:ندارد محل تولد :شیروانه (کامیاران) تاریخ تولد : 1328 تاریخ جانباختن :1358.11.10 محل و نحوه جانباختن: کامیاران . دفاع از شهر در برابر یورش وسیع نظامی جمهوری اسلامی زندگی نامه :

طه حسنی

نام و نام خانوادگی : طه حسنی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.11.10 محل و نحوه جانباختن: کامیاران . دفاع از شهر در برابر یورش نظامی جمهوری اسلامی زندگی نامه :

فتح الله لطف الله نژادیان

فتح الله لطف الله نژادیان

نام و نام خانوادگی : فتح الله لطف الله نژادیان نام مستعار:دکتر فه تی محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1327 تاریخ جانباختن :1358.01.09 محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا

عبدوالله حه‌وته‌وانان

نام و نام خانوادگی : عبدوالله حه‌وته‌وانان نام مستعار:ندارد محل تولد :حه‌وته‌وانان (مهاباد) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.02.03 محل و نحوه جانباختن: شهر نقده . در درگیری داخل این شهر زندگی نامه :

حسن صالحی

نام و نام خانوادگی : حسن صالحی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.11.29 محل و نحوه جانباختن: بانه . درگیری با نیروهای رژیم جمهوری اسلامی زندگی نامه :

صابر بدوحی

نام و نام خانوادگی : صابر بدوحی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.11.10 محل و نحوه جانباختن: کامیاران . دفاع از شهر در برابر یورش نظامی جمهوری اسلامی زندگی نامه :

فائزه قطبی

فائزه قطبی

نام و نام خانوادگی : فائزه قطبی نام مستعار:ندارد محل تولد :سنندج تاریخ تولد : 1336 تاریخ جانباختن :1358.01.09 محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا