کریم قادری

کریم قادری

نام و نام خانوادگی : کریم قادری نام مستعار:کریم یمینان محل تولد :یمینان (کامیاران) تاریخ تولد : 1332 تاریخ جانباختن :1364.08.01 محل و نحوه جانباختن: اطراف پادگان مریوان . درهم شکستن تهاجم رژیم زندگی نامه :

موسی سعیدی

موسی سعیدی

نام و نام خانوادگی : موسی سعیدی نام مستعار:موسی اویهنگ محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.02.18 محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات زندگی نامه :

کریم مروتی

کریم مروتی

نام و نام خانوادگی : کریم مروتی نام مستعار:کریم تخته محل تولد :تخته (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.02.18 محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات زندگی نامه :

موسی ولی لو

موسی ولی لو

نام و نام خانوادگی : موسی ولی لو نام مستعار:ندارد محل تولد :انزل تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.08.22 محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . مقابله با تهاجم حزب دمکرات زندگی نامه :

مصطفی کرمی

مصطفی کرمی

نام و نام خانوادگی : مصطفی کرمی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1364.09.07 محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :

محمد هوشیاری

نام و نام خانوادگی : محمد هوشیاری نام مستعار:ندارد محل تولد :یازی بلاغی (سقز) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.08.28 محل و نحوه جانباختن: یازی بلاغی (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

مظفر قادری

مظفر قادری

نام و نام خانوادگی : مظفر قادری نام مستعار:ندارد محل تولد :یمینان (کامیاران) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.03.01 محل و نحوه جانباختن: درویان شیخ (دیواندره) . حمله حزب دمکرات زندگی نامه :

منصور شوکتی

منصور شوکتی

نام و نام خانوادگی : منصور شوکتی نام مستعار:ندارد محل تولد :نقده تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1364.08.22 محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . مقابله با تهاجم حزب دمکرات زندگی نامه :