وریا

وریا

نام و نام خانوادگی : وریا نام مستعار:وریا چوری محل تولد :چور (مریوان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.11.11 محل و نحوه جانباختن: زندان (تهران) . اعدام زندگی نامه :

پرویز حیدری

پرویز حیدری

نام و نام خانوادگی : پرویز حیدری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.09.11 محل و نحوه جانباختن: تینال (سنندج) . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه زندگی نامه :

کریم آرایش

نام و نام خانوادگی : کریم آرایش نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.11.30 محل و نحوه جانباختن: باغلوجه (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

کریم کلهری

کریم کلهری

نام و نام خانوادگی : کریم کلهری نام مستعار:ندارد محل تولد :داشته‌مر (مهاباد) تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1362.03.12 محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه . تیرباران زندگی نامه :