والی قمری

والی قمری

نام و نام خانوادگی : والی قمری نام مستعار:ندارد محل تولد :منطقه دیواندره تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1362.05.14 محل و نحوه جانباختن: خوش مقام (دیواندره) . عملیات تصرف پایگاه زندگی نامه :

وریا

وریا

نام و نام خانوادگی : وریا نام مستعار:وریا چوری محل تولد :چور (مریوان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.11.11 محل و نحوه جانباختن: زندان (تهران) . اعدام زندگی نامه :

پرویز حیدری

پرویز حیدری

نام و نام خانوادگی : پرویز حیدری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.09.11 محل و نحوه جانباختن: تینال (سنندج) . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه زندگی نامه :