کریم نیکپی

 • نام و نام خانوادگی : کریم نیکپی
 • نام مستعار:کریم احای الی نی
 • محل تولد :نه‌ی (مریوان)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.12.05
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف مریوان . درگیری با نیروهای رژیم

(بیشتر…)

کاظم جواهری

 • نام و نام خانوادگی : کاظم جواهری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :کچله (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1359.11.26
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (سنندج . کامیاران)

زندگی نامه :

نصرالله قدوسی

 • نام و نام خانوادگی : نصرالله قدوسی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.03.04
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . تیرباران توسط رژیم

زندگی نامه :

نسرین کعبی

 • نام و نام خانوادگی : نسرین کعبی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.06.07
 • محل و نحوه جانباختن: سنندج . تیرباران

(بیشتر…)

ناصر مصطفی سلطانی

 • نام و نام خانوادگی : ناصر مصطفی سلطانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :آلمانه (مریوان)
 • تاریخ تولد : 1334
 • تاریخ جانباختن :1359.09.18
 • محل و نحوه جانباختن: دزلی (مریوان) . تیرباران توسط نیروهای جمهوری اسلامی

(بیشتر…)

ناصر مجیدی

 • نام و نام خانوادگی : ناصر مجیدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اویهنگ
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1359.11.26
 • محل و نحوه جانباختن: کوههای گەڕئاوا (کامیاران) . درگیری با نیروهای رژیم

(بیشتر…)

ناصر ساعد موچشی

 • نام و نام خانوادگی : ناصر ساعد موچشی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.10.05
 • محل و نحوه جانباختن: نشور (کامیاران) . تعرض به مقر مزدوران رژیم

(بیشتر…)

یعقوب اسدی

 • نام و نام خانوادگی : یعقوب اسدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :ترازوله (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1359.12.27
 • محل و نحوه جانباختن: اسد آباد (کامیاران) . هنگام انفجار مین در مقر

زندگی نامه :

نجم الدین رحیمی

 • نام و نام خانوادگی : نجم الدین رحیمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بانه
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1359.02.04
 • محل و نحوه جانباختن: شهر بانه . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان

زندگی نامه :

کمال مصری

 • نام و نام خانوادگی : کمال مصری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.06
 • محل و نحوه جانباختن: شهر مهاباد . در خمپاره باران این شهر توسط رژیم

زندگی نامه :