کمال قادر کریمی

 • نام و نام خانوادگی : کمال قادر کریمی
 • نام مستعار:کمال کالی
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1366.12.26/27
 • محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یحیی امامقلی

 • نام و نام خانوادگی : یحیی امامقلی
 • نام مستعار:فرهاد ماموخ
 • محل تولد :ماموخ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ جانباختن :1366.03.13
 • محل و نحوه جانباختن: چور و ننه (سنندج) . تارومار کردن دو گروه ضربت رژیم

زندگی نامه :

یحیی حسینی

 • نام و نام خانوادگی : یحیی حسینی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :قالوجە (دیواندره)
 • تاریخ تولد : 1349
 • تاریخ جانباختن :1366.06.10
 • محل و نحوه جانباختن: سەولە (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یدالله آقایی

 • نام و نام خانوادگی : یدالله آقایی
 • نام مستعار:یدی دالان
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1366.03.02
 • محل و نحوه جانباختن: همارآوا (دیواندره) . تیرباران توسط نیروهای رژیم

زندگی نامه :

محمد رضایی

 • نام و نام خانوادگی : محمد رضایی
 • نام مستعار:حه‌مه‌ چكۆل
 • محل تولد : باوریز (سنندج)
 • تاریخ تولد ::1351
 • تاریخ جانباختن  1366.12.26/27.
 • محل و نحوه جانباختن:

(بیشتر…)

منصور آقایی

 • نام و نام خانوادگی : منصور آقایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1366.12.26/27
 • محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

ماشاالله مهرپناه

 • نام و نام خانوادگی : ماشاالله مهرپناه
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1333
 • تاریخ جانباختن :1366.12.26/27
 • محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

منصور پاکسرشت

 • نام و نام خانوادگی : منصور پاکسرشت
 • نام مستعار:فواد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1326
 • تاریخ جانباختن :1366.12.26/27
 • محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

محسن فرومند

 • نام و نام خانوادگی : محسن فرومند
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1366.02.17
 • محل و نحوه جانباختن: تنگه باخ (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

نادر سلیمانی

 • نام و نام خانوادگی : نادر سلیمانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1366.12.26/27
 • محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :