علی اصغر مهتدی

 • نام و نام خانوادگی : علی اصغر مهتدی
 • نام مستعار: اصغر کامیاران
 • محل تولدکامیاران
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1366
 • محل و نحوه جانباختن:5 کیلومتری شهر مریوان – درگیری با نیروهای رژیم

(بیشتر…)

یوسف ستارزاده

 • نام و نام خانوادگی : یوسف ستارزاده
 • نام مستعار:بابک
 • محل تولد :تبریز
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1366.05.04
 • محل و نحوه جانباختن: بیساران (سنندج) . مقابله با تهاجم مشترک نیروهای رژیم و حزب دمکرات

زندگی نامه :

ناصر دادفر

 • نام و نام خانوادگی : ناصر دادفر
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1366.02.26
 • محل و نحوه جانباختن: کنده سوره (بانه) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

نامق کریمی

 • نام و نام خانوادگی : نامق کریمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :چتان (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1348
 • تاریخ جانباختن :1366.12.26/27
 • محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

نجم الدین الله وردیپور

 • نام و نام خانوادگی : نجم الدین الله وردیپور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1366.07.06
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف دیواندره . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

همایون حلمی

 • نام و نام خانوادگی : همایون حلمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1366.02.26
 • محل و نحوه جانباختن: کنده سوره (بانه) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یدالله حبیبی

 • نام و نام خانوادگی : یدالله حبیبی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1347
 • تاریخ جانباختن :اسفند 1366
 • محل و نحوه جانباختن: ژاورود (سنندج) . توسط نیروهای رژیم تیرباران شد

زندگی نامه :

همایون ناظری

 • نام و نام خانوادگی : همایون ناظری
 • نام مستعار:علی
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1366.12.26/27
 • محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

هوشنگ عربی

 • نام و نام خانوادگی : هوشنگ عربی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1366.04.22
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

کریم شاکری

 • نام و نام خانوادگی : کریم شاکری
 • نام مستعار:حسن لر
 • محل تولد :خرم آباد
 • تاریخ تولد : 1335
 • تاریخ جانباختن :1366.07.02
 • محل و نحوه جانباختن: اردوگاه چناره (کردستان عراق) . حادثه ناگوار

زندگی نامه :