توفیق محمودی

توفیق محمودی

 • نام و نام خانوادگی : توفیق محمودی
 • نام مستعار : ندارد
 • محل تولد : گزان سفلی
 • تاریخ تولد :01-01-1344
 • تاریخ جانباختن: 22-07-1364
 • محل و نحوه جانباختن : روستای هانگلان (سنندج) – ترور بعد از درگیری لفظی با یکی از مزدوران رژیم

(بیشتر…)

یدالله آمانی

 • نام و نام خانوادگی : یدالله آمانی
 • نام مستعار:یه‌دێ
 • محل تولد :پیرمغار (کامیاران)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.08.18
 • محل و نحوه جانباختن: چم شار (سنندج) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یدالله خضری

 • نام و نام خانوادگی : یدالله خضری
 • نام مستعار:هاشم بیساران
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1364.03.28
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یدالله محمدی

 • نام و نام خانوادگی : یدالله محمدی
 • نام مستعار:یدی نوره
 • محل تولد :نوره (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1364.01.01
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

یونس مصطفایی

 • نام و نام خانوادگی : یونس مصطفایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :پیریونس فیض الابگی (سقز)
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1364.09.09
 • محل و نحوه جانباختن: پیریونس (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

نجم الدین اکرادی

 • نام و نام خانوادگی : نجم الدین اکرادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.08.22
 • محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . مقابله با تهاجم حزب دمکرات ‌

زندگی نامه :

نسرین حسنخالی

 • نام و نام خانوادگی : نسرین حسنخالی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1364.08.22
 • محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . مقابله با تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

هوشنگ مقبلی

 • نام و نام خانوادگی : هوشنگ مقبلی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1364.08.23
 • محل و نحوه جانباختن: قازلیان (بوکان) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

پرشنگ رستم گرجی

 • نام و نام خانوادگی : پرشنگ رستم گرجی
 • نام مستعار:ارغوان
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1344.02.06
 • تاریخ جانباختن :1364.06.11
 • محل و نحوه جانباختن: گلین (کامیاران) . درهم شکستن محاصره نیروهای رژیم و کمین نیروهای حزب دمکرات

زندگی نامه :

پرویز شافعی

 • نام و نام خانوادگی : پرویز شافعی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :1364.08.28
 • محل و نحوه جانباختن: یازی بلاغی (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :