محمد هوشیاری

نام و نام خانوادگی : محمد هوشیاری نام مستعار:ندارد محل تولد :یازی بلاغی (سقز) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.08.28 محل و نحوه جانباختن: یازی بلاغی (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

محمد خلیلی

محمد خلیلی

نام و نام خانوادگی : محمد خلیلی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : 1329 تاریخ جانباختن :1364.08.28 محل و نحوه جانباختن: یازی بلاغی (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

حسین خدایی

حسین خدایی

نام و نام خانوادگی : حسین خدایی نام مستعار:حوسه‌ین ئاخكه‌ند محل تولد :ئاخكه‌ند (سقز) تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1361.10.29 محل و نحوه جانباختن: یازی بلاغی (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :