منصور خان علیزاده

منصور خان علیزاده

نام و نام خانوادگی : منصور خان علیزاده نام مستعار:منصور حەسارچەرمگ محل تولد :حەسارچەرمگ (دیواندره) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1362.05.22 محل و نحوه جانباختن: کل کوژ (دیواندره) . عملیات تصرف پایگاه رژیم زندگی نامه :

بها سلامی

نام و نام خانوادگی : بها سلامی نام مستعار:ندارد محل تولد :قرول (دیواندره) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1362.05.22 محل و نحوه جانباختن: کل کوژ (دیواندره) . عملیات تصرف پایگاه رژیم زندگی نامه :