عزیز پناهی

نام و نام خانوادگی : عزیز پناهی نام مستعار:ندارد محل تولد :خاتون آباد تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.04.13 محل و نحوه جانباختن: حاجی علیکند (مهاباد) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

جعفر کردنژاد

جعفر کردنژاد

نام و نام خانوادگی : جعفر کردنژاد نام مستعار:ندارد محل تولد :قه‌مته‌ره‌ (مهاباد) تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1362.04.13 محل و نحوه جانباختن: حاجی علیکند (مهاباد) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

اسعد حسینی

اسعد حسینی

نام و نام خانوادگی : اسعد حسینی نام مستعار:ندارد محل تولد :بوکان تاریخ تولد : 1339 تاریخ جانباختن :1362.04.13 محل و نحوه جانباختن: حاجی علیکند (مهاباد) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :