محمد نصیری

محمد نصیری

نام و نام خانوادگی : محمد نصیری نام مستعار:حمه لنگریز محل تولد :لنگریز (مریوان) تاریخ تولد : 1342 تاریخ جانباختن :1367.05.29 محل و نحوه جانباختن: جاده (مریوان . سقز) زندگی نامه :

علی

نام و نام خانوادگی : علی نام مستعار:ندارد محل تولد :آلیجان (مریوان) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1362.03.22 محل و نحوه جانباختن: جاده (مریوان . سقز) زندگی نامه :