کریم امانی

 • نام و نام خانوادگی : کریم امانی
 • نام مستعار:کریم بزوش
 • محل تولد :سویسه (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1364.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

موسی ساعدپناه

 • نام و نام خانوادگی : موسی ساعدپناه
 • نام مستعار:موسی مارنجی
 • محل تولد :مارنج (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1346
 • تاریخ جانباختن :1364.11.14
 • محل و نحوه جانباختن: گۆڵانە (دیواندره) . درهم شکستن تهاجم رژیم

زندگی نامه :

کریم قادری

 • نام و نام خانوادگی : کریم قادری
 • نام مستعار:کریم یمینان
 • محل تولد :یمینان (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :1364.08.01
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف پادگان مریوان . درهم شکستن تهاجم رژیم

زندگی نامه :

موسی سعیدی

 • نام و نام خانوادگی : موسی سعیدی
 • نام مستعار:موسی اویهنگ
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

کریم مروتی

 • نام و نام خانوادگی : کریم مروتی
 • نام مستعار:کریم تخته
 • محل تولد :تخته (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

موسی ولی لو

 • نام و نام خانوادگی : موسی ولی لو
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :انزل
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.08.22
 • محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . مقابله با تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

کمال راهدانی

 • نام و نام خانوادگی : کمال راهدانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1364.06.04
 • محل و نحوه جانباختن: خانگی (مهاباد) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

مولود جوانمردی

 • نام و نام خانوادگی : مولود جوانمردی
 • نام مستعار:علی درماناوی
 • محل تولد :درماناوی (سلماس)
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1364.08.22
 • محل و نحوه جانباختن: مرگور (ارومیه) . مقابله با تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

کمال رسولپور

 • نام و نام خانوادگی : کمال رسولپور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :پیریونس فیض الابیگی (سقز)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.09.09
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف بوکان . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

نادر ساعد پناه

 • نام و نام خانوادگی : نادر ساعد پناه
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1364.01.13
 • محل و نحوه جانباختن: کندل (بانه) . تیرباران توسط حزب دمکرات

زندگی نامه :