هوشنگ امیری

 • نام و نام خانوادگی : هوشنگ امیری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1335
 • تاریخ جانباختن :1362.02.01
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . تیرباران

زندگی نامه :

هژار کریمی

 • نام و نام خانوادگی : هژار کریمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.03.10
 • محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه . تیرباران

زندگی نامه :

هیوا فخر شیخ الاسلامی

 • نام و نام خانوادگی : هیوا فخر شیخ الاسلامی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.02.12
 • محل و نحوه جانباختن: شهر مهاباد . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

والی قمری

 • نام و نام خانوادگی : والی قمری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :منطقه دیواندره
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1362.05.14
 • محل و نحوه جانباختن: خوش مقام (دیواندره) . عملیات تصرف پایگاه

زندگی نامه :

کریم مرادی

 • نام و نام خانوادگی : کریم مرادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :بهار 1362
 • محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه . اعدام

(بیشتر…)

وحیده وحیدی

 • نام و نام خانوادگی : وحیده وحیدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.05.23
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سقز . تیرباران

زندگی نامه :

وریا

 • نام و نام خانوادگی : وریا
 • نام مستعار:وریا چوری
 • محل تولد :چور (مریوان)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.11.11
 • محل و نحوه جانباختن: زندان (تهران) . اعدام

زندگی نامه :

پرویز حیدری

 • نام و نام خانوادگی : پرویز حیدری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.09.11
 • محل و نحوه جانباختن: تینال (سنندج) . عملیات تعرض به پایگاه بزرگ منطقه

زندگی نامه :

پرویز وزيری

 • نام و نام خانوادگی : پرویز وزيری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . اعدام

زندگی نامه :

پوران جم پور

 • نام و نام خانوادگی : پوران جم پور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :تهران
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :1362.04.22
 • محل و نحوه جانباختن: زندان اوین . تیرباران

زندگی نامه :