ناصر توفیقیان

 • نام و نام خانوادگی : ناصر توفیقیان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اصفهان
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.01.18
 • محل و نحوه جانباختن: شهر اصفهان . توسط عوامل جمهوری اسلامی ترور شد

زندگی نامه :

مظفر رحیمی

 • نام و نام خانوادگی : مظفر رحیمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.03
 • محل و نحوه جانباختن: هوادار کومله که در خرداد ماه اعدام شد.

زندگی نامه :

محمود سلیمانی

 • نام و نام خانوادگی : محمود سلیمانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :1358.02.01
 • محل و نحوه جانباختن: شهر مریوان . هنگام حفاظت از مقر شهیدان

زندگی نامه :

ناصر سلیمی

 • نام و نام خانوادگی : ناصر سلیمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.06.05
 • محل و نحوه جانباختن: فرودگاه سنندج (گریزه) . در حادثه فرودگاه سنندج به دستور خلخالی اعدام شد

زندگی نامه :

یدالله نصرتی

 • نام و نام خانوادگی : یدالله نصرتی
 • نام مستعار:صدیق
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1358.11.10
 • محل و نحوه جانباختن: کامیاران . دفاع از شهر در برابر یورش نظامی جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

نشمیل رسول پور

 • نام و نام خانوادگی : نشمیل رسول پور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مهاباد
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358
 • محل و نحوه جانباختن: در منزل خود به دست عوامل جمهوری اسلامی تیرباران شد.

زندگی نامه :

مرتضی چنگیزی

 • نام و نام خانوادگی : مرتضی چنگیزی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.11.10
 • محل و نحوه جانباختن: کامیاران . دفاع از شهر در برابر یورش نظامی جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

گلریز قبادی

 • نام و نام خانوادگی : گلریز قبادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1330
 • تاریخ جانباختن :1358.01.09
 • محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا

زندگی نامه :

مطلب چابک

 • نام و نام خانوادگی : مطلب چابک
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بوکان
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1358.07.10
 • محل و نحوه جانباختن: شهر بوکان . تیرباران توسط سپاه پاسداران

زندگی نامه :

محمود بالکی

 • نام و نام خانوادگی : محمود بالکی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بالک (مریوان)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.04.23
 • محل و نحوه جانباختن: مریوان . تصرف مقر پاسداران و مزدوران محلی

زندگی نامه :