صدیق کمانگر

 • نام و نام خانوادگی: صدیق کمانگر
 • نام مستعار: صدیق آفریانی
 • محل تولد: آفریان (کامیاران)
 • تاریخ تولد: 1334
 • تاریخ جانباختن: 1362.07.25
 • محل و نحوه جانباختن: آلان (سردشت) ـ مقابله با تهاجم وسیع رژیم

(بیشتر…)

کیومرث برفی

 • نام و نام خانوادگی : کیومرث برفی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1362.09.28
 • محل و نحوه جانباختن: دوزغره (دیواندره) . پیشمرگ دوره آموزشی، کمین حزب دمکرات

زندگی نامه :

کیومرث ثقتی

 • نام و نام خانوادگی : کیومرث ثقتی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.12.02
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف سنندج . اصابت تیر تصادفی

زندگی نامه :

یدالله

 • نام و نام خانوادگی : یدالله
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :کانی چای
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.01.02
 • محل و نحوه جانباختن: جاده سنندج . بیجار

زندگی نامه :

یدالله اسکندری

 • نام و نام خانوادگی : یدالله اسکندری
 • نام مستعار:اسكندر عه‌سراوا
 • محل تولد :عصرآوا (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1362.02.01
 • محل و نحوه جانباختن: تازه آباد (سنندج) . در جریان تصرف پایگاه رژیم

(بیشتر…)

یدالله بزرگ پناه

 • نام و نام خانوادگی : یدالله بزرگ پناه
 • نام مستعار:یدالله كانی كەوی
 • محل تولد :كه‌وه‌ی (دیواندره)
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1362.05.14
 • محل و نحوه جانباختن: خوش مقام (دیواندره) . عملیات تصرف پایگاه

(بیشتر…)

یدالله عصر آبادی

 • نام و نام خانوادگی : یدالله عصر آبادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.01.31
 • محل و نحوه جانباختن: تازه آباد (سنندج) . عملیات تصرف پایگاه نظامی رژیم

زندگی نامه :

یوسف الیاسوند

 • نام و نام خانوادگی : یوسف الیاسوند
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :مه‌حمود جغ (بوکان)
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1362.01.13
 • محل و نحوه جانباختن: خراسانه (بوکان) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم

زندگی نامه :

یوسف محمد زاده

 • نام و نام خانوادگی : یوسف محمد زاده
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :خورخوره (مهاباد)
 • تاریخ تولد : 1338
 • تاریخ جانباختن :1362.09.26
 • محل و نحوه جانباختن: روستای علی آباد . در کمین نیروهای رژیم گرفتار شد

(بیشتر…)

یونس شیخی

 • نام و نام خانوادگی : یونس شیخی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :شیروانشالیان (نقده)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1362.02.01
 • محل و نحوه جانباختن: خورینج (مهاباد) . مقابله با تهاجم نظامی رژیم

زندگی نامه :