محمد صابونی

نام و نام خانوادگی : محمد صابونی نام مستعار:ندارد محل تولد :باغڵوجە (سقز) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1362.03.25 محل و نحوه جانباختن: گلولان (سقز) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :