قادر بهرامی

قادر بهرامی

نام و نام خانوادگی : قادر بهرامی نام مستعار:ندارد محل تولد :قه‌لاَریانه‌ (دیواندره) تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1362.09.07 محل و نحوه جانباختن: هوشار (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم

صابر محمدی

نام و نام خانوادگی : صابر محمدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.09.07 محل و نحوه جانباختن: هوشار (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :

جعفر

جعفر

نام و نام خانوادگی : جعفر نام مستعار:جعفر کرمانشاه محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.09.07 محل و نحوه جانباختن: هوشار (دیواندره) . درگیری با نیروهای رژیم زندگی نامه :