محمد امین

محمد امین

نام و نام خانوادگی : محمد امین نام مستعار:محمد امین گوگجه محل تولد :گوگجه (مریوان) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1362.03.05 محل و نحوه جانباختن: قمچیان (مریوان) . عملیات تصرف پایگاه رژیم زندگی نامه :

حسین سیفی

نام و نام خانوادگی : حسین سیفی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.03.05 محل و نحوه جانباختن: قمچیان (مریوان) . عملیات تصرف پایگاه رژیم زندگی نامه :

توفیق قلایی

نام و نام خانوادگی : توفیق قه‌لایی نام مستعار:قه‌لایی محل تولد :کلاترزان (مریوان) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1362.03.05 محل و نحوه جانباختن: قمچیان (مریوان) . عملیات تصرف پایگاه رژیم