علی مرادی

نام و نام خانوادگی : علی مرادی نام مستعار:ندارد محل تولد :خامسان (کامیاران) تاریخ تولد : 1337 تاریخ جانباختن :1362.10.17 محل و نحوه جانباختن: شهر سردشت . عملیات تعرضی پیشمرگان زندگی نامه :