خالد مجیدی

خالد مجیدی

نام و نام خانوادگی : خالد مجیدی نام مستعار:ندارد محل تولد :بانه تاریخ تولد : 1335 تاریخ جانباختن :1359.06.06 محل و نحوه جانباختن: سید سارم (بانه) . درگیری با مزدوران رژیم جمهوری اسلامی زندگی نامه :

حامد طاهری

حامد طاهری

نام و نام خانوادگی : حامد طاهری نام مستعار:ندارد محل تولد :پیراوێن (بانه) تاریخ تولد : 1329 تاریخ جانباختن :1359.06.14 محل و نحوه جانباختن: سید سارم (بانه) . درگیری با مزدوران رژیم جمهوری اسلامی

امید خالدی

امید خالدی

نام و نام خانوادگی : امید خالدی نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1359.06.17 محل و نحوه جانباختن: سید سارم بانه . درگیری با مزدوران رژیم زندگی نامه :