عثمان اکبری

عثمان اکبری

نام و نام خانوادگی : عثمان اکبری نام مستعار:عثمان پایگلان محل تولد :پایگلان (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1365.02.28 محل و نحوه جانباختن: دری (مریوان) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :