کریم سوری

کریم سوری

نام و نام خانوادگی : کریم سوری نام مستعار:ندارد محل تولد :قوڕەبەراز (بوکان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1361.09.03 محل و نحوه جانباختن: تازه قلا (بوکان) . انفجار مین در مقر پیشمرگان زندگی نامه :

مناف بدیعی

مناف بدیعی

نام و نام خانوادگی : مناف بدیعی نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1361.09.03 محل و نحوه جانباختن: تازه قلا (بوکان) . انفجار مین در مقر پیشمرگان زندگی نامه :

محمد یعقوبی

محمد یعقوبی

نام و نام خانوادگی : محمد یعقوبی نام مستعار:ندارد محل تولد :بوکان تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1361.09.30 محل و نحوه جانباختن: تازه قلا (بوکان) . انفجار مین در مقر پیشمرگان زندگی نامه :