مهدی آقابیگی

نام و نام خانوادگی : مهدی آقابیگی نام مستعار:صادق سەرەتاكانی محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.07.25 محل و نحوه جانباختن: آلان (سردشت) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

علی خاکی

علی خاکی

نام و نام خانوادگی : علی خاکی نام مستعار:ندارد محل تولد :سقز تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1362.07.27 محل و نحوه جانباختن: آلان (سردشت) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

عباس خضری

عباس خضری

نام و نام خانوادگی : عباس خضری نام مستعار:ندارد محل تولد :بیژوی (سردشت) تاریخ تولد : 1345 تاریخ جانباختن :1362.07.25 محل و نحوه جانباختن: آلان (سردشت) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :

خالد زندی

خالد زندی

نام و نام خانوادگی : خالد زندی نام مستعار:ندارد محل تولد :باغچه مریم (سنندج) تاریخ تولد : 1344 تاریخ جانباختن :1362.07.27 محل و نحوه جانباختن: آلان (سردشت) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم زندگی نامه :