کمال ولیانی

کمال ولیانی

نام و نام خانوادگی : کمال ولیانی نام مستعار:ندارد محل تولد :مهاباد تاریخ تولد : 1338 تاریخ جانباختن :1362.03.20 محل و نحوه جانباختن: سردارآباد (بوکان) . مقابله با تهاجم رژیم زندگی نامه :

توفیق قلایی

نام و نام خانوادگی : توفیق قه‌لایی نام مستعار:قه‌لایی محل تولد :کلاترزان (مریوان) تاریخ تولد : 1340 تاریخ جانباختن :1362.03.05 محل و نحوه جانباختن: قمچیان (مریوان) . عملیات تصرف پایگاه رژیم

فایق طاهری

فایق طاهری

نام و نام خانوادگی : فایق طاهری نام مستعار:ندارد محل تولد : مهاباد تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1361.07.24 محل و نحوه جانباختن: قولقله (مهاباد) . مقابله با تهاجم نیروهای رژیم زندگی نامه :