یدالله محمدی

 • نام و نام خانوادگی : یدالله محمدی
 • نام مستعار:یدی نوره
 • محل تولد :نوره (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1364.01.01
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

موسی سعیدی

 • نام و نام خانوادگی : موسی سعیدی
 • نام مستعار:موسی اویهنگ
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

ناسکه فتحی

 • نام و نام خانوادگی : ناسکه فتحی
 • نام مستعار:گلاله
 • محل تولد :كه‌چه‌گومه‌د‌ (دیواندره)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.01.11
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

نبی مرادی

 • نام و نام خانوادگی : نبی مرادی
 • نام مستعار:ستار
 • محل تولد :دیواندره
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1364.01.11
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

کریم امانی

 • نام و نام خانوادگی : کریم امانی
 • نام مستعار:کریم بزوش
 • محل تولد :سویسه (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1342
 • تاریخ جانباختن :1364.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

کریم مروتی

 • نام و نام خانوادگی : کریم مروتی
 • نام مستعار:کریم تخته
 • محل تولد :تخته (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

محمد یزدیان

 • نام و نام خانوادگی : محمد یزدیان
 • نام مستعار:دکتر تقی
 • محل تولد :کرمانشاه
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1364.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

محمد رحیم صالحی

 • نام و نام خانوادگی : محمد رحیم صالحی
 • نام مستعار:رحیم اوف
 • محل تولد :تیانه (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1339
 • تاریخ جانباختن :1364.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

محمد شریف رضایی

 • نام و نام خانوادگی : محمد شریف رضایی
 • نام مستعار:فواد قریان
 • محل تولد :گویزه (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1364.02.11
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . تیرباران توسط جزب دمکرات

زندگی نامه :

محمد هادی قورقی

 • نام و نام خانوادگی : محمد هادی قورقی
 • نام مستعار:حمه سوور
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1319
 • تاریخ جانباختن :1364.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :