فاروق قربانی

فاروق قربانی

نام و نام خانوادگی : فاروق قربانی نام مستعار:فاروق بزوش محل تولد :بزوش (کامیاران) تاریخ تولد : 1346 تاریخ جانباختن :1364.02.18 محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات زندگی نامه :

صلاح احمدی

صلاح احمدی

نام و نام خانوادگی : صلاح احمدی نام مستعار:ندارد محل تولد :نوره (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.02.18 محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات زندگی نامه :

عباس رضایی

عباس رضایی

نام و نام خانوادگی : عباس رضایی نام مستعار:عه‌باس زه‌فه‌راوا محل تولد :زه‌فه‌راوا (دیواندره) تاریخ تولد : 1343 تاریخ جانباختن :1364.01.11 محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . جنگ با حزب دمکرات زندگی نامه :

داود قادری

نام و نام خانوادگی : داود قادری نام مستعار:ندارد محل تولد :؟ تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.02.11 محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . تیرباران توسط جزب دمکرات زندگی نامه :

جمال کردی

جمال کردی

نام و نام خانوادگی : جمال کردی نام مستعار:جمال اویهنگ محل تولد :اویهنگ (سنندج) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1364.02.18 محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات زندگی نامه :