معروف کمانگر

 • نام و نام خانوادگی : معروف کمانگر
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.07.25
 • محل و نحوه جانباختن: آلان (سردشت) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

مهدی آقابیگی

 • نام و نام خانوادگی : مهدی آقابیگی
 • نام مستعار:صادق سەرەتاكانی
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.07.25
 • محل و نحوه جانباختن: آلان (سردشت) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

عمر عبداللهی

 • نام و نام خانوادگی : عمر عبداللهی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بیژوی (سردشت)
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1362.07.27
 • محل و نحوه جانباختن: آلان (سردشت) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

(بیشتر…)

علی خاکی

 • نام و نام خانوادگی : علی خاکی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سقز
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1362.07.27
 • محل و نحوه جانباختن: آلان (سردشت) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

(بیشتر…)

عباس خضری

 • نام و نام خانوادگی : عباس خضری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بیژوی (سردشت)
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1362.07.25
 • محل و نحوه جانباختن: آلان (سردشت) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

عبدالله حیدری

 • نام و نام خانوادگی : عبدالله حیدری
 • نام مستعار:فاروق پاوه‌یی
 • محل تولد :پاوه
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1362.06.26
 • محل و نحوه جانباختن: آلان (سردشت) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

خالد زندی

 • نام و نام خانوادگی : خالد زندی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :باغچه مریم (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1362.07.27
 • محل و نحوه جانباختن: آلان (سردشت) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

زندگی نامه :

خالد فرهاد زاده

 • نام و نام خانوادگی : خالد فرهاد زاده
 • نام مستعار:وه‌ستا عبدالله
 • محل تولد :بوکان
 • تاریخ تولد : 1332
 • تاریخ جانباختن :1362.02.26
 • محل و نحوه جانباختن: آلان (سردشت) . سقوط از کوه

(بیشتر…)

جبار وهابی فر

 • نام و نام خانوادگی : جبار وهابی
 • نام مستعار:صادق سنه
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1362.08.03
 • محل و نحوه جانباختن: آلان (سردشت) . مقابله با تهاجم وسیع رژیم

(بیشتر…)