اقبال کاظمی

 • نام و نام خانوادگی : اقبال کاظمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1364.01.01
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

امین امامقلی

 • نام و نام خانوادگی : امین امامقلی
 • نام مستعار:فواد ماموخ
 • محل تولد :ماموخ (سنندج)
 • تاریخ تولد : 1344
 • تاریخ جانباختن :1364.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

توفیق احمدی

 • نام و نام خانوادگی : توفیق احمدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.02.18
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . درهم شکستن تهاجم حزب دمکرات

زندگی نامه :

آزیتا شریفی

 • نام و نام خانوادگی : آزیتا شریفی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1345
 • تاریخ جانباختن :1364.01.11
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

ابراهیم ویسی

 • نام و نام خانوادگی : ابراهیم ویسی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.01.11
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :

ابراهیم کمانگر

 • نام و نام خانوادگی : ابراهیم کمانگر
 • نام مستعار:خسرو بزوش
 • محل تولد :بزوش (کامیاران)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1364.01.11
 • محل و نحوه جانباختن: جنوب کردستان . جنگ با حزب دمکرات

زندگی نامه :