کمال رحیمی

 • نام و نام خانوادگی : کمال رحیمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :منطقه مهاباد
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.08
 • محل و نحوه جانباختن: شهر مهاباد . تیرباران در پادگان این شهر

زندگی نامه :

عبدوالله حه‌وته‌وانان

 • نام و نام خانوادگی : عبدوالله حه‌وته‌وانان
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :حه‌وته‌وانان (مهاباد)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.02.03
 • محل و نحوه جانباختن: شهر نقده . در درگیری داخل این شهر

زندگی نامه :

حسن صالحی

 • نام و نام خانوادگی : حسن صالحی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.11.29
 • محل و نحوه جانباختن: بانه . درگیری با نیروهای رژیم جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

صابر بدوحی

 • نام و نام خانوادگی : صابر بدوحی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.11.10
 • محل و نحوه جانباختن: کامیاران . دفاع از شهر در برابر یورش نظامی جمهوری اسلامی

زندگی نامه :

فریده زکریایی

 • نام و نام خانوادگی : فریده زکریایی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1358.01.09
 • محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا

(بیشتر…)

فائزه قطبی

 • نام و نام خانوادگی : فائزه قطبی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1336
 • تاریخ جانباختن :1358.01.09
 • محل و نحوه جانباختن: بیجار . سانجه ماشین در راه کمک رسانی به خلق ترکمن صحرا

(بیشتر…)

حسین مصطفی سلطانی

 • نام و نام خانوادگی : حسین مصطفی سلطانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :آلمانه (مریوان)
 • تاریخ تولد : 1328
 • تاریخ جانباختن :1358.06.03
 • محل و نحوه جانباختن: مریوان . تیرباران در پادگان شهر مریوان

زندگی نامه :

علی داستانی

 • نام و نام خانوادگی : علی داستانی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.06.03
 • محل و نحوه جانباختن: مریوان . تیرباران در پادگان این شهر

زندگی نامه :

عبدالله رحمانپور

 • نام و نام خانوادگی : عبدالله رحمانپور
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :منطقه بانه
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.08.10
 • محل و نحوه جانباختن: شهر بانه . درگیری با نیرو های رژیم

زندگی نامه :

صدیق ایوبی

 • نام و نام خانوادگی : صدیق ایوبی
 • نام مستعار:یه‌دێ
 • محل تولد :منطقه کامیاران
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1358.11.10
 • محل و نحوه جانباختن: کامیاران . دفاع از شهر در برابر یورش نظامی جمهوری اسلامی

زندگی نامه :