یعقوب اسدی

 • نام و نام خانوادگی : یعقوب اسدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :ترازوله (کامیاران)
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1359.12.27
 • محل و نحوه جانباختن: اسد آباد (کامیاران) . هنگام انفجار مین در مقر

زندگی نامه :

نجم الدین رحیمی

 • نام و نام خانوادگی : نجم الدین رحیمی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بانه
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1359.02.04
 • محل و نحوه جانباختن: شهر بانه . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان

زندگی نامه :

کمال مصری

 • نام و نام خانوادگی : کمال مصری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.06
 • محل و نحوه جانباختن: شهر مهاباد . در خمپاره باران این شهر توسط رژیم

زندگی نامه :

وفا سهامی

 • نام و نام خانوادگی : وفا سهامی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1328
 • تاریخ جانباختن :1359.08.22
 • محل و نحوه جانباختن: محموه (نزدیک دیوانده) . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

ناصر محمدی

 • نام و نام خانوادگی : ناصر محمدی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.02.04
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم به کردستان

زندگی نامه :

نبی نادری

 • نام و نام خانوادگی : نبی نادری
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.05.09
 • محل و نحوه جانباختن: گاران (مریوان) . عملیات تعرضی پیشمرگان

زندگی نامه :

کمال صلواتی

 • نام و نام خانوادگی : کمال صلواتی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1337
 • تاریخ جانباختن :1359.12.27
 • محل و نحوه جانباختن: اسد آباد (کامیاران) . هنگام انفجار مین در مقر

زندگی نامه :

نادر اردلان نژاد

 • نام و نام خانوادگی : نادر اردلان نژاد
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.02.05
 • محل و نحوه جانباختن: شهر سنندج . مقابله با یورش نظامی دوم رژیم

زندگی نامه :

نوروز گنجی

 • نام و نام خانوادگی : نوروز گنجی
 • نام مستعار:فایق
 • محل تولد :سنه
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.04.24
 • محل و نحوه جانباختن: روانسر . تعرض پیشمرگان به مقر پاسداران

زندگی نامه :

یوسف رضا غفوری

 • نام و نام خانوادگی : یوسف رضا غفوری
 • نام مستعار:یوسف تهرانی
 • محل تولد :تهران
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1359.03.07
 • محل و نحوه جانباختن: کامیاران . تیرباران

زندگی نامه :