محمد درسید

نام و نام خانوادگی : محمد درسید نام مستعار:ندارد محل تولد :ساوا (مریوان) تاریخ تولد : ؟ تاریخ جانباختن :1358.04.23 محل و نحوه جانباختن: مریوان . تصرف مقر پاسداران و مزدوران محلی زندگی نامه :