کمال الیاسی

 • نام و نام خانوادگی : کمال الیاسی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :بیساران (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران

زندگی نامه :

کیومرث مهاجر

 • نام و نام خانوادگی : کیومرث مهاجر
 • نام مستعار:جبار سنەیی
 • محل تولد :سنندج
 • تاریخ تولد : 1340
 • تاریخ جانباختن :1367.02.25
 • محل و نحوه جانباختن: بوتی (کوردستان عراق) . بمباران شیمیایی

زندگی نامه :

کمال سید مرادی

 • نام و نام خانوادگی : کمال سید مرادی
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران

زندگی نامه :

یحیی لطفی

 • نام و نام خانوادگی : یحیی لطفی
 • نام مستعار:وریا قلاکون
 • محل تولد :قلاکون (دیوانده)
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :1367.06.27
 • محل و نحوه جانباختن: جاده (بانه . سقز) نزدیک كێلەشین

زندگی نامه :

کمال نظری مقدم

 • نام و نام خانوادگی : کمال نظری مقدم
 • نام مستعار:ایرج
 • محل تولد :کامیاران
 • تاریخ تولد : 1341
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران

زندگی نامه :

محمد رضا آقاجانی

 • نام و نام خانوادگی : محمد رضا آقاجانی
 • نام مستعار:محسن میلانی
 • محل تولد :کرمانشاه
 • تاریخ تولد : 1343
 • تاریخ جانباختن :1367.04.09
 • محل و نحوه جانباختن: منطقه بانه . درگیری با نیروهای رژیم

زندگی نامه :

مختار نوری زاد

 • نام و نام خانوادگی : مختار نوری زاد
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :اویهنگ (سنندج)
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :شهریور 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان سنندج . تیرباران

زندگی نامه :

محمد یگانه

 • نام و نام خانوادگی : محمد یگانه
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :بهار 1367
 • محل و نحوه جانباختن: اطراف مریوان . بمباران منطقه

زندگی نامه :

محمد عرب اغلو

 • نام و نام خانوادگی : محمد عرب اغلو
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :؟
 • تاریخ تولد : ؟
 • تاریخ جانباختن :1367
 • محل و نحوه جانباختن: ؟.

زندگی نامه :

محمد گلیر

 • نام و نام خانوادگی : محمد گلیر
 • نام مستعار:ندارد
 • محل تولد :منطقه لاجان (پیرانشهر)
 • تاریخ تولد : 1331
 • تاریخ جانباختن :آذرماه 1367
 • محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه . اعدام

زندگی نامه :